İndi Axtar *4469 - 365 GÜN, 24 SAAT DAİMİ XİDMƏT
Uzm. Dr. Samir İbrahimov
Uzm. Dr.
Samir İbrahimov
Anesteziya Və Reanimasiya Mütəxəssisi

Ulusal ve Uluslararası Yayınları

Ulusal ve Uluslararası Yayınları

 

1.

Трансфузионное обеспечение эпидуральной анестезии при урологических операциях

Везиров М.С.

Гаджимурадов К.Н.

Ибрагимов С.Н.

Тезиси докладов юбилейной сессий посвященной 50 летию института. Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии. Издательство „Тебиб”, 1994, S.47.

1

2.

Aşağı sidik yollarında və xarici cinsiyyət üzvlərində operasiya olunmuş uşağlarda mərkəzi hemodinamikaya əsasən səmərəli anesteziyanın seçilməsi

Vəzirov  М.S.

İbraqimov S.N.

Академик M.C Cavad-Zadənin 70-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın tezisləri, Bakı, 1997, S.23.

1

3.

Yuxarı sidik yollarında operasiya olunmuş uşağlarda mərkəzi hemodinamikaya əsasən səmərəli anesteziyanın istifadə edilməsi

Vəzirov  М.S.

İbraqimov S.N.

Академик M.C Cavad-Zadənin 70-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın tezisləri, Bakı, 1997, S.24.

1

4.

Центральная гемодинамика у детей при операциях на органах верхних мочевыводящих путей

Везиров М.С.

Ибрагимов С.Н.

Урология и нефрология, Москва-Медицина, 1998, №5, С.43-46.

4

5.

Значение допплерографии в выборе анестезии в детской урологии

Везиров М.С.

Ибрагимов С.Н.

Урология и нефрология, Москва-Медицина, 1999, №2, С.14-16.

3

6.

Центральная гемодинамика у детей при операциях на нижних мочевыводящих путях и наружных половых органах

Везиров М.С.

Ибрагимов С.Н.

Akademik Zərifə Əziz qızı Əliyevanın anadan olmasının 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-Elm, 1999, S.32-35.

4

7.

Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə anestezioloji təminat üsulu

Сavad-Zadə M.C.

Vəzirov M.S.

Hacımuradov К.N.

İbrahimov S.N.

Az. Resp. Dövl. Elm və texnika komit. Patent-lisenziya idarəsinin rəsmi bülleteni, 1998, №3, С.6-7.

(Patent P 990106

P 990106;  05.07.1999)

2

8.

Uşağlarda uroloji cərrahi əməliyyatlar zamanı bel epidural anesteziyasının təsirinin öyrənilməsi

İbrahimov S.N.

Тезисы докладов посвященной

150-летию со дня рождения И.П.Павлова,  Баку, 1999,

С.248-249.

2

9.

Допплерографии в оценке почечного кровотока у детей с гломерулонефритом

Бурзиева К.К.

Гасанов А.И.

Ибрагимов С.Н.

Азербайджанский мед. журнал. 1999, №3, С.32-34.

3

10.

Тотальная внутривенная  анестезия пропофолом при

урологических операциях у детей

Гаджимурадов К.Н., Ибрагимов С.Н., Исмайлов Г.Э.

Sağlamlığ, Здоровье, 2000, №2, С.12-15.

4

11.

Сравнительное изучение эффективности методов

 внутривенной анестезий при

урологических вмешательствах у детей

Гаджимурадов К.Н.,

Ибрагимов С.Н.,

Исмайлов Г.Э.,

Сборник научных трудов по материалам XI

Республиканской научной конференций, I том, Баку-2000. С.274 - 281.

8

12.

Современные методы  внутривенной анестезии при урологических вмешательствах у детей.

Гаджимурадов К.Н.,

Ибрагимов С.Н., Исмайлов Г.Э., Мамедов П.М.

Методические рекомендации, Баку, 2000.

16

 13.

Uşağ urologiyasında  hemodinamik stabilliyi təmin

edən optimal anesteziya metodunun seçilməsi

Hacımuradov К.N. İbrahimov S.N.

Metodik tövsiyələr, Bakı, 2001, 25 səh.

25

14.

Uroloji xəstəlikləri olan uşağlarda  mərkəzi hemodinamikanın

vəziyyəti

İbrahimov S.N.

Достижение медицинской науки и практического здравоохранения Азербайджана. Сборник научных трудов по материалам, I том, Баку, 2001, с.145-150.

6

15.

Состояние почечной  гемодинамики у детей с

пузырно-мочеточниковым рефлюксом

Гаджиева Ф.А.

Ибрагимов С.Н.

Материалы третьего

Российского научного форума "Хирургия 2001". Достижение современной хирургии. Москва, 2001, с.95-96.

2

16.

Aşağı sidik yollarının cərrahi  əməliyyatları zamanı optimal

anesteziya metodunun seçilməsi

İbrahimov S.N.

Akademik M.C. Cavad-Zadənin

75-illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2002, S.252-257.

6

17.

Uroloji cərrahi xəstəlikləri olan  uşaqlarda anesteziya üsullarının

optimallaşdırılması

Hacımuradov К.N. İbrahimov S.N.

VI beynəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroentoroloq və cərrahların konqresinin materialları, Azərbaican-Bakı; 2003 il, S.177-178.

2

18.

Uşaqlarda propofol ilə aparılan  anesteziyaların müxtəlif

variantlarının müqayisəli öyrənilməsi

Hacımuradov К.N. İbrahimov S.N.

Ə.Əliyev adına Az.DHTİ-nun elmi əsərlərinin məcmuyəsi, 2004, S.61-65.

5

19.

Xroniki qlomerulonefriti və diabetik nefropatiyası olan

 xəstələrdə böyrəkləri

dopplersonoqrafik dəyişikliklərinin öyrənilməsi

Hacımuradov К.N.

Cavad-Zadə M.C. Babayeb F.H.

İbrahimov S.N.

Sağlamlığ, Здоровье, 2004, №6, С.30-32.

3

20.

Nefroloji praktikada  doppleroqrafiyanın tədbiqi və

onun klinik praktikada əhəmiyyəti

Babayeb F.H. İbrahimov S.N.

Hacıyeva F.H. 

Metodik tövsiyyələr, Bakı, 2006, 22 s.

22

21.

Hemodynamic disturbance in

 

children with vesicouretral reflx

Hacıyeva F.N.

Ibrahimov S.N.

Union of national pediatric societies of Turkish republics. Sixth Turkish World congress of

Pediatrics. Abstract Book

(Oktober 5-8) 2006, pp.99

1

22.

Dopplerographic examinations on

 

children witn urolithiasis

Huseynova T.T.

Ibrahomov S.N.

Union of national pediatric societies of Turkish republics. Sixth Turkish World congress of

Pediatrics. Abstract Book

(Oktober 5-8) 2006, pp.102

1

23.

 Oftalmoloji anesteziologiya

Hacımuradov Л.Т. İbrahimov S.N.

Tədris-metodik vəsait, Bakı, 2006, 80 səh.

80

24.

Çəpgözlüyə görə əməliyyat  olunan uçağlarda əməliyyatdan

sonrakı dövrdə ürək bulanma və qusmanın profilaktikası

İbrahimov S.N., Həsənov Е.Е., 

Məmmədov P.M.

Haqverdiyev F.T.

Oftalmologiyanın aktual problemləri,

Məqalələr toplusu, Bakı, “ŞərqQərb”, 2008, səh. 118-120. 

3

  25.

Uşaqlarda oftolmoloji cərrahi əməliyyatlar zamanı anesteziya

 üsulunun optimallaşdırılması və

əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstələrin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

İbrahimov S.N., Seyidova S.H.

Həsənov Е.Е., Haqverdiyev F.T.

 

 

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Rübrik elmi-praktik jurnal, 2008, №2,   S.54-56.

 

3

26.

Oftalmologiyada müasir

 

anesteziya üsulları

Qasımov E.M.

İbrahimov S.N.

Həsənov E.E.

 

Tədris-metodik vəsait, Bakı, 2010, 128 səh.

128

27.

Göz almasının zədələnmələri zamanı cərrahi əməliyyatdan

 sonrakı dövrdə reqionar

limfaterapiya üsulunun terapevtik effektivliyinin müqayisəli öyrənilməsi

İbrahimov S.N. Namazova H.K.

Zərgərli İ.A. 

Şamilova F.A. 

Həsənov E.E. 

Haqverdiyev F.T.

 

Oftalmologiya,

Elmi-praktik jurnal, 2010, №3

S.25-28

4

28.

Keratoplastika cərrahi əməliyyatı zamanı laringeal maskadan

 istifadə olunaraq mərkəzi

hemodinamik göstəricilərin öyrənilməsinə əsasən anesteziya xidmətini optimallaşdırılması

İbrahimov S.N., Həsənov E.E., Məhərrəmov E.M., Haqverdiyev F.T.

 

Oftalmologiyanın aktual problemləri, Məqalələr toplusu, 28-29 aprel, 

Bakı-2008, səh. 107-109. 

3

29.

Südəmər uşaqlarda gözyaşı  kanalının drenajı zamanı

ağrısızlaşdırma üsulunun tədbiqi

 

Ibrahimov S.N.,

Haşımova N.F., Nəsrullayeva M.M., Həsənov E.E.

Məhərrəmov E.M.

 

Oftalmologiya,

Elmi-praktik jurnal, Bakı-2010, №4, səh. 16-20.

5

30.

Pediatrik oftalmologiyada mərkəzi hemodinamik

 göstəricilərə  əsasən optimal

anesteziya üsulunun seçilməsi

 

İbrahimov S.N.,

Haşımova N.F., Həsənov E.E.,

Haqverdiyev F.T.,

Məhərrəmov E.M.

 

Oftalmologiya,

Elmi-praktik jurnal, Bakı-2011, №3 (7), səh. 12-16.

5

31.

Оценка эффективности лечения  врожденного стеноза

слезоотводящих путей у детей с применение общей анестезии 

Гашимова Н.Ф.,

Ибрагимов С.Н., Султанова М.М.

 

Oftalmologiya,

Elmi-praktik jurnal, Bakı-2012, №1 (8), səh. 66-69.

3

32.

Şaşılıq cerrahi işlemine maruz  kalmış çoçuklarde optimal

anestezi

Valiyeva L.H.

İbrahimov S.N. 

Səfərov S.S.

 

47 ULUSAL KONGRESİ,

Turk oftalmoloji derneği, 06/10 kasum 2013.

 

33.

Оптимизация методов  анестезии у детей во время

задней витректомии

Ибрагимов С.Н.,

Сеидова С.Н.,

Гашимова Н.Ф., Султанова М.М., Алиев Х.Д.

 

Клиническая и

экспериментальная хирургия,

Региональное отделение Российского общества хирургов, 2013, №3(9), стр.1216

5

34.

Şəkərli diabeti olan xəstələrdə oftalmoloji

  cərrahi əməliyyatlar zamanı anestezioloji təminat

 

İbrahimov S.N., Huseynov O.A.,

Haqverdiyev F.T., Balayeva R.N.,

Maharramov E.M.

Oftalmologiya,

Elmi-praktik jurnal, Bakı-2015, №2(18), səh. 64-69.

6

İş Mərkəzləri

Müalicə Sahələri

Xidmətlərimizdən maksimum yararlanmaq üçün çerezlərdən istifadə edirik. www.dunyagoz.com'a daxil olmaqla, çerezlərin istifadəsinə razılıq verirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Al